กิจกรรม วันพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1,2และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า