ขอเชิญขวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน