ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน