ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับบที่3 ฯ”

Download PDF