ขอเชิญผู้พิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น 1 วัน