ขอเชิญผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเวทีประชาคม และโครงการคนพิการสัมพันธ์