ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562