ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ประจำปี 2561

ด้วยสภาเทศบาลตำบลไทรม้าจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรม้า

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของกิจการสภาฯ และเรื่องต่างๆที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภา

ผู้สนใจท่านใดมีความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรม้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-1350-2 ต่อ 227