ขอเชิญรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ รพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ