ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า เข้าร่วมโครงการ “เวทีประชาคม”

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.00-14.00 น.

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ชั้น 4

“เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนตำบลไทรม้า

และการจัดทำแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง”