ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ