ข่าวประชาสัมพันธ์ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก