ติดต่อเรื่อง
– โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า 0-2528-6291
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า 0-2926-1354
– งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 0-2926-1350-2 ต่อ 304 , 305

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

    งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล ของพนักงานครูเทศบาลในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ งานวางแผน บุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ งานดำเนินการทางวินัยร้องเรียนและร้องทุกข์

    งานโรงเรียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆของโรงเรียน งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทาง ราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

  งานกิจการนักเรียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามกฎหมาย งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษา สาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัว ไม่เหมาะสม งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล งานการจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย งานแนะนำตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัว ไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน แห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานกีฬาและนันทนาการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ ์การกีฬา งานการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ งานการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และ งานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น งานการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน งานประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. โรงเรียน  มีหน้าที่บริหาร และการจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษา ทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ

 ฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน หรือแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนโดยถือผู้เรียนเป็นสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนการจัดกิจส่งเสริมหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน การดำเนินการด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม การให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ฝ่ายบริหาร

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดองค์การ และการบริหารงานของโรงเรียน การจัดหน่วยงานตามโครงสร้าง ที่กำหนด การมอบหมายงาน และผลของการดำเนินการ การจัดห้องเรียนและชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้บรรลุจุประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนด การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงงานบริหารโรงเรียน การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน

ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ และการรับนักเรียนเข้าเรียน การให้บริการเกี่ยวกับ วิธีการให้บริการ การจัดกิจกรรม และผลการให้บริการแก่นักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและศาสนา กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา การประกาศยกย่องชมเชยนักเรียนไปถึงผู้ปกครอง หรือส่งต่อสถาบันการศึกษา อื่นถึงพฤติกรรมความสามารถของนักเรียน การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น การบำรุงขวัญครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น การส่งเสริมความประพฤติระเบียบวินัย และจริยธรรม การติดตามประเมินครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น

ฝ่ายบริการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการและให้ความร่วมมือกับชุมชน การให้บริการและการใช้ประโยชน์อาคาร การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร ห้อง มุม และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน การบำรุงรักษา อาคารสถานที่ การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยจากการใช้อาคารสถานที่ การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ
4. หน่วยศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload PDF