ติดต่อเรื่อง

 • ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 0-2926-1327 หรือ 0-2926-1350-2 ต่อ 106
 • งานการเงินและบัญชี งานสถิติการคลัง ต่อ 105 , 107
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน ต่อ 104
 • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ต่อ 108
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ต่อ 108
 • งานธุรการ  ต่อ 127

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

  งานพัสดุ และทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อ และการจ้าง งานการซ่อม และบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ

งานการเงิน และบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุม และจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน และ ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงาน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี การรายงานอื่นๆ

  งานสถิติการคลัง

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ งาน จัดทำงบประมาณรายรับ และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ การรายงานสถิติการคลังประจำปี การให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้   มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

  งานพัฒนารายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ จัด เก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

   งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดง รายการ ทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ โดยจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) งานรับ และตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำ ร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมิน และการกำหนดค่า ภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บ และรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับภาษี โรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระ ภาษี (ผ.ท. 5) ของ ผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีงานเก็บรักษา และการนำส่งเงิน ประจำวัน งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษา และ เบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษา เอกสาร และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

   งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูล แผนที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานจัดทำรายงานการทะเบียนทรัพย์สิน และบริการข้อมูล งานเก็บ และบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจ และตรวจสอบ ข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัส ชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ5) งานจัดเก็บ และดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสาร ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงานประจำเดือน

การจัดเก็บและพัฒนารายได้
1. ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่จัดเก็บเอง ได้แก่

 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภาษีป้าย
 • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
 • รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้เบ็ดเตล็ด

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกจเฉพาะ
 • ภาษีสุรา
 • ภาษีสรรพสามิต
 • ค่าภาคหลวงแร่
 • ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเมนท์ หอพัก ท่าเรือ คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ ฟาร์มสัตว์ สนามกอล์ฟ โรงงาน อุตสาหกรรมสนามม้า สนามมวย บ่อนไก่ บ่อนปลา คลังสินค้า ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้

อัตราภาษี
**ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 • เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด (ภ.ร.ด.8)
 • ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้ง การประเมิน (ภ.ร.ด.8)

การอุทรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง การประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ

 • ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
 • ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
  – ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %
  – เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
  – เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
  – เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
  – เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือหมายยึด

ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ

อัตราภาษี
**จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
**ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครองครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

อัตราโทษและค่าปรับ

 • ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 • ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 • ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มขึ้น
 • ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรืโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

 •  ป้ายที่มีอัตราไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  – ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
  – ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 • ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การอุทรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ

 • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 • ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
 • ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
 • ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
 • ผู้ใดไม่แสดงชื่อ–ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบน
 • อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
 • ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินDownload PDF
การรับชำระภาษีป้ายDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจพดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์Download PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิตบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดDownload PDF
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าDownload PDF