ติดต่อเรื่อง
– การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
– รื้อถอน,ดัดแปลงอาคาร
– การให้บริการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
– การให้บริการซ่อมผิวจราจร
– งานไฟฟ้าสาธารณะ
– บริการเต้นท์
โทร 0-2926-1356 หรือ 0-2926-1350-2 ต่อ 301,302,303,321

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

งานวิศวกรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานแผนงานวิศวกรรมจราจร

 งานสถาปัตยกรรม และผังเมือง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลนการ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรม งานควบคุมการการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบรายการทางด้านสถาปัตยกรรม งานสำรวจ ข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรมมัณฑศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองเฉพาะและผังเมืองรวม งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานวิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานติดตั้งเวที ป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงาน อื่นๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้าท่าเรือ งานซ่อมบำรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและป้ายจราจร งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งาน ปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน สิ่งแวดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

งานสวนสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะสวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่างๆและการกำจัดวัชพืชทางสาธารณะ งานจัดทำดูแลรักษาเรือน เพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการด้านการจัดสถานที่และการไฟฟ้า งานจัดสถานที่ติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการ ไฟฟ้าและสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า รับแจ้ง ไฟฟ้าสาธารณะดับ สายไฟชำรุดอาจเกิดอันตราย เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟสาธารณะ ต้นไม้ กิ่งไม้ละสายไฟ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งานช่างสุขาภิบาล

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย งานตรวจสอบการ ขออนุญาตต่อท่อน้ำเสียหรือน้ำทิ้งลงท่อหรือทางระบายน้ำสาธารณะ งานแผนงานด้านการป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำต่างๆ งานควบคุมและตรวจสอบการขุดดินและถมดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ให้บริการงานเต้นท์

ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

อาคาร หมายความว่า

1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย
– ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
– ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณ์มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรว
5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

 ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต

1.สร้างอาคารขึ้นใหม่
2.ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
– เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป
– เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
– เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
– เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนังหรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่น อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
– เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ

3.รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ และเจ้าของที่ดิน
– แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง อย่างละ 5 ชุด
– สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง (ห้ามย่อส่วน)
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน

เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง
-หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
-หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
-หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน)
-หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น)
– หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอาคารที่อยู่ในข่าย ควบคุม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508)
-รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

การพิจารณา

ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไทรม้า เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาติ
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง     แบบละ 20 บาท
2.ใบอนุญาตดัดแปลง   แบบละ 10 บาท
3.ใบอนุญาตรื้อถอน      แบบละ 10 บาท
4.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้     แบบละ 20 บาท
5.ใบรับรอง                       แบบละ 10 บาท
6.ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง       ฉบับละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.05 บาท
 • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
 • อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
 • อาคาร ประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อย กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
 • ป้าย ให้คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท
 • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้ว หรือกำแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท   ใน การคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง   ในกรณีที่อาคารมีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย

   การให้บริการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 48 พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า
 • บริการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า
 • บริการตรวจสอบแนวถนนโครงการที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า
 • บริการข้อมูลด้านแผนที่ พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า ่

ข้อควรจำ

การยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตที่ กองช่าง เทศบาลตำบลไทรม้า  เมื่อยื่นขออนุญาตและเทศบาลได้ลงรับเอกสารของท่านแล้ว หากภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงไว้ในคำขออนุญาตท่านยังไม่ได้รับใบขออนุญาต หรือการติดต่อไปจากเทศบาล ให้สอบถามที่โทร 0-2926-1356 หรือ 0-2926-1350-2 ต่อ 301,302,303,321   หากแบบแปลนรายการประกอบขออนุญาต หรือรายการคำนวณที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย เทศบาลจะมีหนังสือแจ้งให้แก้ไขโดยเร็ว พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ยื่นใหม่

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิDownload PDF
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21Download PDF
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารDownload PDF
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21Download PDF
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33Download PDF
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22Download PDF
การแจ้งขุดดินDownload PDF
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิDownload PDF
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารDownload PDF
การแจ้งถมดินDownload PDF
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานDownload PDF
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32Download PDF
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิDownload PDF