ติดต่อเรื่อง

  • จัดทำเวทีประชาคม
  • จัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ
  • งานงบประมาณ และการวิจัย
  • การประชาสัมพันธ์
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ปรึกษาปัญหากฎหมาย

โทร 0-2926-1350-2 ต่อ 327 , 319

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่ วิเคราะห์ วิจัย ประมวลแผนการดำเนินการงานตามแผนและโครงการต่างๆ จัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ แผนดำเนินงาน  รับผิดชอบงานควบคุมภายใน งานงบประมาณ

งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล โดยวิธีการต่างๆ (เครื่องกระจายเสียงไร้สาย  รถประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์) สำรวจกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

งานนิติการ

มีหน้าที่จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง สอบสวนตรวจพิจารณาการร้องทุกข์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รับปรึกษาปัญหากฎหมาย / เรื่องราวร้องทุกข์