ติดต่อเรื่อง

  • ข้อมูลชุมชน
  • รับแจ้งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
  • งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์
  • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  • ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ

โทร 0-2926-1350-2 ต่อ 220 , 212

งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่สำรวจข้อมูลชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

งานพัฒนาการเกษตร

มีหน้าที่สำรวจข้อมูลด้านการเกษตร รวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพ ช่วยเหลือเกษตรกร

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์Download PDF
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการDownload PDF
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุDownload PDF