ติดต่อเรื่อง 

 • ประกอบกิจการ การค้าประเภทต่างๆ
 • จัดตั้งตลาด
 • การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
 • บริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง
 • บริการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)
 • เรื่องโรคติดต่อ และป้องกัน
 • บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 • บริการตรวจสอบและควบคุมสุนัขจรจัด
 • บริการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
 • บริการรับสมัครสมาชิก To Be Number One

โทร 0-2926-1356 หรือ 0-2926-1350-2 ต่อ 111,112

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • งานวางแผนงานสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผน ตามโครงการบริการ สาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆจากผลการปฏิบัติงานหรือ รายงานของกระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล อาหารและโภชนาการ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร งานควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 • งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด งานดูดลอกท่อระบายน้ำ งานกำจัดวัชพืชบนทางเท้า ทางระบายน้ำและคูคลองต่างๆ งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่าย ขยะมูลฝอย งานขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

– มีรถจัดเก็บขยะให้บริการ 4 คัน

– ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของหมู่บ้านจัดสรร

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุขงานฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข งานประเมินผล
 • งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิด ชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบ โรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติด โรคสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานควบคุมการฆ่าและโรงฆ่าสัตว์ งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขชุมชน งานอนามัยโรงเรียน

 • งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก  มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ และอนามัยของแม่และเด็ก งานบริการอนามัยแม่และเด็ก งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่สตรีมีครรภ์ งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่แม่และเด็ก งานประสานงานด้านการ อนามัยแม่และเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงอายุ งานบริการผู้สูงอายุ งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ งานประสานงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
 • งานสาธารณสุขชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนงานแผนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน งานกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชา การด้านสาธารณสุขชุมชน งานรายงานข้อมูลสถิติ สาธารณสุขชุมชน งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุขชุมชน งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนต่างๆ งานประสานงานด้าน สาธารณสุขชุมชนกับหน่วยงาน
 • งานอนามัยโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน งาน ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆแก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ ด้านอนามัยโรงเรียน งานประสานงานด้านอนามัย โรงเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมคุณภาพ

– จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)

– จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

– บริการตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในชุมชน (ตรวขสุขภาพประจำปี)

– บริการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

– งานกีฬา ไทรม้าคัพประจำปี

– มีหน่วย ศปถ.ตำบลไทรม้า และอาสาสมัครผลังแผ่นดิน ออกตรวจเวรยาม รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4. กลุ่มงานควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวางแผนครอบครัว งานฟื้นฟูและบำบัด งานควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค งานบริการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

 • งานวางแผนครอบครัว  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว งานแผนงานวางแผนครอบครัว งานห้องตรวจภายใน บริการวางแผนครอบครัว งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการวางแผนครอบครัว งานรายงานข้อมูลสถิติวางแผนครอบครัว งานประสานงานด้านวางแผนครอบครัวกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานฟื้นฟูและบำบัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนงานฟื้นฟูและบำบัด งานบริการฟื้นฟูสุขภาพ หลังการบำบัดรักษา งานบริการด้านกายภาพบำบัด งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการฟื้นฟูและบำบัด งานประสานงานด้านฟื้นฟูและบำบัดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ งานรายงานข้อมูลสถิติควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานประสานงานด้านควบคุมป้องกันโรคติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนงานควบคุมสถานบริการและ ผู้บริโภค งานตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขอนามัยแก่ลูกจ้างหรือหญิงบริการในสถานบริการ งานตรวจ สอบให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้บริการหรือ ผู้บริโภคในสถานบริการงานฝึกอบรมผู้ประกอบการสถาน บริการด้านสุขอนามัย งานควบคุมดูแลสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานรายงานข้อมูลสถิติด้านสุข อนามัยของสถานบริการ งานประสานงานด้านการควบคุมสถานบริการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มงานบริการและรักษาพยาบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานรักษาพยาบาล งานเภสัชกรรม

 • งานรักษาพยาบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำโครงการบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานแผนงานบริการรักษาพยาบาล งานเวชระเบียน และสถิติ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านการ รักษาพยาบาล งานออกหน่วยบริการรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ งานรายงานข้อมูลสถิติการบริการรักษาพยาบาล งานประสานงานรักษาพยาบาลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานเภสัชกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้รับบริการ งานตรวจสอบคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ งานสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนยาประจำชุมชน

 

การขออนุญาตประกอบกิจการค้า

ผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า ต้องมายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้า โดยกิจการค้าที่ต้องมีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีดังนี

1. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

3. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)

3. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล

4. ใบอนุญาตการใช้อาคาร

5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

 

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สะสมอาหาร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)

3. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)

4. แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาคารประกอบการค้า

การขออนุญาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานการขออนุญาตกิจการนั้น ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไทรม้า

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ออกตรวจสอบแนะนำให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและออกใบอนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต

 

ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอออกใบอนุญาต

กรณีรายใหม่ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ

กรณีรายเก่า ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุ หากผู้ประกอบการยื่นภายหลังจะต้องเสียค่าปรับตามกฏหมายงานป้องกันและควบคุมโรค

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตรDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปDownload PDF
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลDownload PDF
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดDownload PDF
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรDownload PDF
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปDownload PDF
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลDownload PDF
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรDownload PDF
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนDownload PDF