การจำหน่ายเลขประจำบ้านDownload PDF
การขอเลขที่บ้านDownload PDF
การขอบ้านเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราวDownload PDF
การแจ้งเกิดDownload PDF
การแจ้งตายDownload PDF
การแจ้งย้ายเข้าDownload PDF
การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติDownload PDF
การแจ้งย้ายออกDownload PDF
การแจ้งย้ายออกทะเบียนบ้านกลางDownload PDF
ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายDownload PDF
ทะเบียนบ้านชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายDownload PDF
การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านDownload PDF
การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าDownload PDF
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201Download PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลDownload PDF
การจำหน่ายรายการบุคคลเนื่องจากตายDownload PDF
การแก้ไขรายการบ้านที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงDownload PDF
การแก้ไขรายการบุคคลDownload PDF
การแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรDownload PDF
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรDownload PDF
การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรDownload PDF
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียนDownload PDF
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13Download PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุดDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทยDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิดDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)Download PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499Download PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริตDownload PDF
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดงDownload PDF
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชนDownload PDF
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงDownload PDF
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่นDownload PDF
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้านDownload PDF
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งDownload PDF
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์Download PDF
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่นDownload PDF
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดDownload PDF
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้านDownload PDF
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพDownload PDF
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครDownload PDF
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติDownload PDF
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่นDownload PDF
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่นDownload PDF
การรับแจ้งการตายเกินกำหนดDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิมDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายเข้าDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใดDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายปลายทางDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายออกDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้าDownload PDF
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันDownload PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109)Download PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่นDownload PDF
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลายDownload PDF
การขอเลขที่บ้านกรณีบ้านชั่วคราวDownload PDF
การจำหน่ายชื่อรองDownload PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีครสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศDownload PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นคนสาปสูญDownload PDF
การจำหน่ายชื่อสกุลDownload PDF
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านDownload PDF
การขอลงสัญชาติไทยมาตรา23Download PDF
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่งDownload PDF
การจำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลDownload PDF
การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนบ้านให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ.2543Download PDF
การแก้ไขรายการกรณีกลุ่มชาติพันธ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงDownload PDF
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติDownload PDF
การแก้ไขบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันDownload PDF
การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายจากทะเบียนประวัติDownload PDF
การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรDownload PDF
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนDownload PDF
การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีDownload PDF
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงศพDownload PDF