จำนวนประชากร

(ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไทรม้า  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)