ความเป็นมาของเทศบาลตำบลไทรม้า

เทศบาล ตำบลไทรม้า ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลไทรม้า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 95 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง

อาณาเขต

เทศบาล ตำบลไทรม้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5090 ไร่ และมีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 12 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มีแนวกึ่งกลางคลองวัดแดงเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลบางกระสอ และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
มีแนวกึ่งกลางคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
มีแนวกึ่งกลางคลองนายมูล ถนนบ้านบางประดู่ – วัดบางนา แนวรั้วหมู่บ้านนนทรี ปาร์ค ถนนวัดบางรักน้อย ถนนบ้านไทรม้า ถนนท่าอิฐ และแนวรั้วหมู่บ้านเพชรลดาเป็นเส้นแบ่งเขต

ข้อมูลเทศบาลไทรม้า 

จำนวนพนักงาน – พนักงานเทศบาล จำนวน 50 คน
– จำนวนพนักงานจ้าง จำนวน 222 คน
– ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน

ประชากร

– ประชากร จำนวนทั้งสิ้น 22,611 คน
– จำนวนครัวเรือน 15,224 ครัวเรือน

( ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 )

การศึกษา

 • โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไทรม้า
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า  1  แห่ง
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 มีเด็กนักเรียนจำนวน 93  คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า  2  แห่ง

– แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  มีนักเรียนจำนวน  66 คน
– แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  มีนักเรียนจำนวน  54 คน

 • โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า
  • โรงเรียนอนุบาล  2  แห่ง
   – แห่งที่ 1 โรงเรียนอนุบาลมณียา หมู่ที่ 3
   – แห่งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ หมู่ที่ 4
  • โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  2  แห่ง
   – แห่งที่ 1 โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์) หมู่ที่ 1
   – แห่งที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า หมู่ที่ 4
 • ศูนย์อื่นๆ
  • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช. ตำบลไทรม้า) หมู่ที่ 1     1  แห่ง
  • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัตถกรรม (แม่บ้าน) หมู่ที่ 4      1  แห่ง

 

ศิลปะ และวัฒนธรรม

 • ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม(บ้านวัดแดง) หมู่ที่ 1    1 แห่ง

ศาสนา

 • วัด 5 แห่ง
  – แห่งที่ 1 วัดแดงธรรมชาติ หมู่ที่ 1
  – แห่งที่ 2 วัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4
  – แห่งที่ 3 วัดไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4
  – แห่งที่ 4 วัดเพลง หมู่ที่ 5
  – แห่งที่ 5 วัดบางนา หมู่ที่ 6
 • ศาลเจ้า 5 แห่ง
  – แห่งที่ 1 ศาลปู่จุ้ย หมู่ที่ 1
  – แห่งที่ 2 ศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3
  – แห่งที่ 3 ศาลเจ้าพ่อเกสร หมู่ที่ 3
  – แห่งที่ 4 ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5
  – แห่งที่ 5 ศาลปู่ขุน หมู่ที่ 6

การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง
  – แห่งที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวัดแดง หมู่ที่ 1
  – แห่งที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4
 • สถานพยาบาลเอกชน 7 แห่ง
 • ศูนย์นวดแพทย์แผนไทย 3 แห่ง
 • สถานบริการเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน 10 แห่ง
 • ศูนย์แปรรูปสมุนไพร 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            1 แห่ง
 • ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  – หมู่ที่ 1 – 3                                                                      20 จุด
  – หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 – 6                                   35 จุด
  – โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า หมู่ที่ 4                       9 จุด
  – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า หมู่ที่ 2         16 จุด
อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ประชาชน ในเขตตำบลไทรม้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ  35,120  บาท รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 29,099  บาท หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 258,853 บาท
การพาณิชย์ / อุตสาหกรรม

ธนาคารสถาน

ธนานุบาล

สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊ม/NGV/CNG/LPG

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก  2

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก  3

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์

สถานบริการประกันภัย

สถานบริการพยาบาลสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ร้านอาหารขนาดใหญ่

1

2

4

7

11

4

2

2

31

6

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

โครงการ

แห่ง

ทรัพยากรดิน

สภาพ ดินเป็นดินเหนียว  เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้พื้นที่ดินบางส่วนที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมถูกใช้ไปในการปลูกสร้างที่ อยู่อาศัย  ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง

ทรัพยากรน้ำ

แหล่ง น้ำตามธรรมชาติพื้นที่หมู่บ้าน  หมู่ที่  1, 2, 3, 4 และ 5  มีบางส่วนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนหมู่ที่  6  มีบางส่วนติดริมคลองอ้อม

คลองในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า มีจำนวน 29 คลอง ได้แก่

1. คลองวัดแดง
2. คลองบ้านยายขาบ
3. คลองผู้ใหญ่เชาว์
4. คลองโยธา
5. คลองแวะบ้านครูสมพร
6. คลองบางกำลัง
7. คลองนายชื้น
8. คลองยายปลี
9. คลองบ้านนายเวก
10. คลองแวะยายปลี
11. คลองหลุมมะดัน
12. คลองสวนพริก
13. คลองกลาง
14. คลองบ้านนางแจ่ม
15. คลองนายปทุม
16. คลองบ้านครูสุดใจ
17. คลองวัดเพลง
18. คลองบ้านผู้พันเสริม
19. คลองบ้านจ่าเสริม
20. คลองไทร
21. คลองเอี่ยวหนู
22. คลองบางอ้อ 1
23. คลองบางอ้อ 2
24. คลองยายมา
25. คลองนายผล
26. คลองวัดบางนา
27. คลองนายพ่วง
28. คลองนายมูล
29. คลองบ้านยายเตียบ
ผ่าน หมู่ที่  1
ผ่าน หมู่ที่  1
ผ่าน หมู่ที่  1
ผ่าน หมู่ที่  1
ผ่าน หมู่ที่  1
ผ่าน หมู่ที่  1, 2
ผ่าน หมู่ที่  2
ผ่าน หมู่ที่  2
ผ่าน หมู่ที่  2
ผ่าน หมู่ที่  2
ผ่าน หมู่ที่  2, 3
ผ่าน หมู่ที่  3
ผ่าน หมู่ที่  4
ผ่าน หมู่ที่  4
ผ่าน หมู่ที่  4
ผ่าน หมู่ที่  4
ผ่าน หมู่ที่  4, 5
ผ่าน หมู่ที่  5
ผ่าน หมู่ที่  5
ผ่าน หมู่ที่  5
ผ่าน หมู่ที่  5, 6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6
ผ่าน หมู่ที่  6

 

การ ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  ได้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด – ปิดปากคลองสายสำคัญ ๆ  เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา  เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ  และป้องกันน้ำท่วม  ในขณะที่ช่วงฤดูแล้งสามารถใช้ในการทดน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่น ๆ ของประชาชนได้  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยงบเทศบาล จำนวน 8 แห่ง
1.1  คลองบ้านยายขาบ
1.2  คลองผู้ใหญ่เชาว์
1.3  คลองโยธา
1.4  คลองบางกำลัง
1.5  คลองนายชื้น
1.6  คลองกลาง
1.7  คลองวัดเพลง
1.8  คลองไทร
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1, 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4, 5
หมู่ที่ 5
2. ก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยกรมชลประทาน จำนวน 11 แห่ง
2.1  คลองวัดแดง
2.2  คลองยายปลี
2.3  คลองหลุมมะดัน
2.4  คลองสวนพริก
2.5  คลองนายปทุม
2.6  คลองเอี่ยวหนู
2.7  คลองยายมา
2.8  คลองวัดบางนา
2.9  คลองนายพ่วง
2.10  คลองนายมูล
2.11  คลองบ้านยายเตียบ
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2, 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5, 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
การคมนาคมขนส่ง
ทางบก  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 302  (ถนนรัตนาธิเบศร์ ) สะพานพระนั่งเกล้าเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม  โดยมีถนนเป็นเครือข่ายทั่วทุกหมู่บ้าน เชื่อมถนนรัตนาธิเบศร์  จำนวน  48 สายทาง แยกเป็น

– ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย
– ถนนคอนกรีต จำนวน 39 สาย
– ถนนอื่นๆ จำนวน 2 สาย
– สะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง

ทางน้ำ  มีเรือโดยสารและเรือส่วนตัว โดยใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองอ้อม

ระบบสาธารณูปโภค
 • ไฟฟ้า หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล คือ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
 • ประปา หน่วยงานซึ่งให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล คือ  การประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง
 • โทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์ได้ขยายบริการโทรศัพท์ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีสำนักงานบริการโทรศัพท์นนทบุรี ให้บริการ
 • ไปรษณีย์โทรเลข อยู่ในเขตบริการไปรษณีย์ สาขานนทบุรี
ข้อมูลด้านการเมือง และการบริหารโครงสร้างทางการเมือง

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้าสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า จำนวน 1 คน  ประกอบด้วย

 ลำดับที่

ชื่อ –  สกุล

ตำแหน่ง

1

  จ่าสิบเอกมงคล  อัศวนิโครธร   นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า

2

  นายภานุ  กูรสุรพงศ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า

3

  นายชัยยศ  ฉิมแป้น   รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า

4

  นายอุกฤษฎ์  เสือพลาย   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า

ในส่วนของพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาล และฝ่ายบริหารของเทศบาลควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ