ติดต่อเรื่อง

  • งานทะเบียนราษฎร ต่อ 101
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-926-1326
  • งานเทศกิจ ต่อ 307
  • งานสำนักปลัด ต่อ 209
  • งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 219
  • งานธุรการ ต่อ 227, 211

งานการเจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับงานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียน ประวัติ งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุง ตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง งานสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

งานทะเบียนราษฎร

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้งในหน้าที่ของ สำนักทะเบียนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (ปัจจุบันให้บริการอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-1489

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์ และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย งานฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2926-1326

งานรักษาความสงบ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษา และวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2926-1356 ต่อ 307

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะDownload PDF
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)Download PDF
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload PDF
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)Download PDF
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload PDF
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload PDF
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)Download PDF