จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร

นายกเทศมนตรี

นายภานุ กูรสุรพงศ์

รองนายกเทศมนตรี

นายชัยยศ ฉิมแป้น

รองนายกเทศมนตรี

นายอุกฤษฎ์ เสือพลาย

เลขานุการนายกเทศมนตรี