จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองนางแจ่ม หมู่ที่๔ โครงการขุดลอกคูคลองไทรม้า หมู่ที่๕ โครงการขุดลอกคูคลองบ้านจ่าเสริม หมู่ที่๕ และโครงการขุดลอกคูคลองบ้านผู้พันเสริม หมู่ที่๕ (4 มี.ค. 2559)

จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองนางแจ่ม หมู่ที่๔ โครงการขุดลอกคูคลองไทรม้า หมู่ที่๕ โครงการขุดลอกคูคลองบ้านจ่าเสริม หมู่ที่๕ และโครงการขุดลอกคูคลองบ้านผู้พันเสริม หมู่ที่๕ (4 มี.ค. 2559) Download PDF