ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบพกพา ชนิดทุ่นลอยน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบพกพา ชนิดทุ่นลอยน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม)Download PDF