ประกาศเทศบาลตำบลไทรม้า เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

ประกาศเทศบาลตำบลไทรม้า เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565Download PDF