ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 16    มีนาคม 2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

1

2.50 กรัม/ลิตร 3.07 กรัม/ลิตร 2.87 กรัม/ลิตร วัดแดง
2 2.55  กรัม/ลิตร 3.13 กรัม/ลิตร

2.86 กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

3

2.85 กรัม/ลิตร 3.53 กรัม/ลิตร 3.11 กรัม/ลิตร ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

4

2.80 กรัม/ลิตร 3.47 กรัม/ลิตร

3.32 กรัม/ลิตร

 วัดไทรม้าเหนือ

5

2.95 กรัม/ลิตร 3.35  กรัม/ลิตร

2.75 กรัม/ลิตร

 ปากคลองอ้อม

6  2.80 กรัม/ลิตร 3.05 กรัม/ลิตร

2.65 กรัม/ลิตร

 โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

สรุปค่าเฉลี่ย

2.74 กรัม/ลิตร 3.26 กรัม/ลิตร

2.92 กรัม/ลิตร

 –