ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  5   พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ หมายเหตุ
1 0.77 กรัม/ลิตร

วัดแดง

 

2

0.80 กรัม/ลิตร  ปากคลองบางกำลัง  
3 0.99 กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

1.08 กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ  
5 0.49 กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 

6

0.47 กรัม/ลิตร โป๊ะท่าน้ำยายเทียม  
สรุปค่าเฉลี่ย

0.76 กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร