ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยน้ำเค็ม ประจำวันที่  8  พฤษภาคม  2560

หมู่ที่

เวลา 10.00 น. สถานที่ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำ

หมายเหตุ

1

0.45  กรัม/ลิตร

วัดแดง

 

2

0.47  กรัม/ลิตร

 ปากคลองบางกำลัง

 

3

0.53  กรัม/ลิตร

ใต้สะพานพระนั่งเกล้า 

 

4

0.55  กรัม/ลิตร วัดไทรม้าเหนือ  

5

0.42  กรัม/ลิตร

ปากคลองอ้อม

 
6 0.40  กรัม/ลิตร

โป๊ะท่าน้ำยายเทียม

 

สรุปค่าเฉลี่ย

1.13  กรัม/ลิตร

   

หมายเหตุ  ค่าความเค็มปกติ  อยู่ที่  0.20 กรัม / ลิตร