ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 22 มีนาคม 2562

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 22 มีนาคม 2562
***ในวันนี้เกษตรกรทุกท่าน ไม่ควรนำน้ำ
ไปใช้ในการเกษตร รายละเอียดดังนี้

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.

หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.23 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.27 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.23 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.23 กรัม/ลิตร

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.

หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.22 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.22 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.22 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.22 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.21 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.21 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.21 กรัม/ลิตร

***เพื่อความปลอดภัย เกษตรกรทุกท่าน
ไม่ควรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
เนื่องจากบางจุดในพื้นที่ตำบลไทรม้า มีระดับค่า
ความเค็มเกินค่ามาตราฐานปกติ 0.25 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลตำบลไทรม้าจะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

12

คนที่เข้ามาดู

2

จำนวนการมีส่วนร่วม