ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
***ในวันนี้เกษตรกรทุกท่าน ไม่ควร นำน้ำไปใช้
ในการเกษตร รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.55 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.58 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.62 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.69 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.73 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.68 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.64 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้เกษตรกรทุกท่าน ไม่ควร นำน้ำไปใช้
ในการเกษตรอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผลผลิต เนื่องจากทุกจุดในพื้นที่ตำบล
ไทรม้า มีระดับค่าความเค็มสูงเกินค่ามาตรฐาน
0.25 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เทศบาลตำบลไทรม้า จะทำการรายงาน
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง