ชุมชน บ้านวัดแดง หมู่ 1
ชุมชน บ้านคลองบางกำลัง หมู่ 2
ชุมชน บ้านคลองหลุมมะดัน หมู่ 3
ชุมชน บ้านไทรม้าเหนือ หมู่ 4
ชุมชน บ้านไทรม้าใต้ หมู่ 5
ชุมชน บ้านบางอ้อ หมู่ 6
ชุมชน บ้านวัดเพลง หมู่ 5
ชุมชน หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ 1
ชุมชน หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ 2
ชุมชน บ้านบางประดู่ หมู่ 6