รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560(ครึ่งปีแรก)

รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560(ครึ่งปีแรก)Download PDF