วิสัยทัศน์ (Vision)

ไทรม้าน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

พันธกิจ (Mision)

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.ส่งเสริมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีตามวิถีไทย

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
  2. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
  4. ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน
  5. การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
  6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม