นายวุฒิ อัศวนิโครธร

ประธานสภาเทศบาล

ส.อ.วีระชาติ ป้อมพันธ์

รองประธานสภาเทศบาล

นายกิตติวัฒน์ กูรสุรพงศ์

เลขานุการสภาเทศบาล

นายมรัต เกิดแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายคงกฤต เสือปาน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายนรินทร์ บุญฉ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางพรทิพย์ ฉิมแป้น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายปรีชา ตึ๋งโต

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายจิรศักดิ์ จิรัตถิติกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายบุญชู จันทนดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประยุทธ น้อยเอม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายชาลี จันทนดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2