นายสมศักดิ์ บำรุงผล

ปลัดเทศบาล

นางวิลาวัลย์ อยู่ดี

รองปลัดเทศบาล

นางสาวอรวรรณ
ศรีรัตนะ

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณัฏฐ์ทิตา
ธนาสิริเมธีกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธวัช ยังแจ่ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิสุทธิ์ เสาวรัจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางวิลาวัลย์ อยู่ดี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ ปานปิ่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอรวรรณ
ศรีรัตนะ

ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

นางสาวสริตาภร สุวรรณดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลไทรม้า