เรื่องโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4-5 บริเวณปากทาง ตลาดเทพารักษ์(ตลาดยายถม)ถึงโรงเรียนวัดเพลง (เก่า)

เรื่องโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4-5 บริเวณปากทาง
ตลาดเทพารักษ์(ตลาดยายถม)ถึงโรงเรียนวัดเพลง (เก่า)

เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4-5 บริเวณปากทางตลาดเทพารักษ์(ตลาดยายถม)
ถึงโรงเรียนวัดเพลง (เก่า) ความยาว 345 เมตร

โดยจะขอทำการจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว
ในซอยไทรม้า 11 บริเวณปากทางตลาดเทพารักษ์
(ตลาดยายถม) ถึงโรงเรียนวัดเพลง (เก่า) ให้เป็นเดินรถทางเดียว เพื่อทำการตั้งแบบเทคอนกรีตถนน
เพื่อไม่ให้การก่อสร้างเกิดการหยุดชะงักระหว่าง
ก่อสร้าง ที่จะเป็นสาเหตุให้ดำเนินการก่อสร้างยิ่งล่าช้าลงกว่าเดิม โดยทำการจัดการจราจรแบบเดินรถทาง
เดียว ดังนี้ บริเวณซอยไทรม้า 11 ปากทางตลาดเทพารักษ์(ตลาดยายถม)นั้น จะเป็นเส้นทางขาออก ของผู้ที่สัญจรออกมาทางวัดเพลง ในส่วนของผู้สัญจร
ขาเข้า ให้ท่านใช้เส้นทางซอยไทรม้า 13 สามแยก
ทางไปวัดไทรม้าใต้ แทน โดยมีป้ายบอกเส้นทาง
เข้าวัดเพลงอย่างชัดเจน

จึงขอรบกวนและขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ปฏิบัติตามนี้เพื่อป้องกัน
การติดขัดของจราจร และการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็น
อันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางได้ และเพื่อ
ให้การดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มจัดระเบียบการจราจร ตั้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เทศบาลตำบลไทรม้า ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ที่ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
เท่าที่ควร เพื่อความปลอดภัยโปรดขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง
โทร. 02-926-1350-2 ต่อ 303
ในวันและเวลาราชการ

*******************************************