สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลผู้ขอรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงาน)
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่านคิดว่า สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้าควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะ