โครงการจัดแสดงนิทรรศการและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศยาลตำบลไทรม้า ประจำปีการศึกษา 2562