โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับเปิดป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.6