โครงการตรวจคัดกรองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสายตาที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562