โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี