โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า