โครงการเข้าค่ายเด็กคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า