โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1และ2