ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 26 มีนาคม 2562

ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 26 มีนาคม 2562
***ในวันนี้เกษตรกรทุกท่าน ไม่ควร นำน้ำไปใช้
ในการเกษตร รายละเอียดดังนี้

ในช่วงเช้า (09.00 น. – 10.00 น.)

หมู่ที่ 1 บริเวณท่าน้ำวัดแดงธรรมชาติ 0.26 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลองบางกำลัง 0.27 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 3 บริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้า 0.29 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 4 บริเวณท่าน้ำวัดไทรม้าเหนือ 0.29 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 5 บริเวณปากคลองอ้อม 0.31 กรัม/ลิตร
หมู่ที่ 6 บริเวณโป๊ะท่ายายเทียม 0.30 กรัม/ลิตร

สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.28 กรัม/ลิตร

***ในวันนี้เกษตรกรทุกท่าน ไม่ควร นำน้ำไปใช้
ในการเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
เนื่องจากทุกจุดในพื้นที่ตำบลไทรม้า มีระดับค่าความเค็ม
เกินค่ามาตรฐาน 0.25 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เทศบาลตำบลไทรม้า
จะทำการรายงานให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง