โครงการตรวจคัดกรองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสายตาที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการตรวจคัดกรองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสายตาที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                กลับมาอีกครั้งค่ะ สำหรับโครงการดีๆ ของเทศบาลตำบลไทรม้า โครงการตรวจคัดกรองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสายตาที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท่านจ่าสิบเองมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสายตาและโรคต้อกระจก โดยจัดบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มคน 4 กลุ่มคือ

1.กลุ่มเด็ก อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2.กลุ่มผู้สูงอายุ

3.กลุ่มผู้พิการ

4.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง

                ท่านสามารถเลือกใช้บริการกันได้ 2 วัน

ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดเพลง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

                ท่านสามารถเลือกใช้บริการวันใดก็ได้ ตามความสะดวก

เอกสารประกอบการใช้บริการ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ(ในกรณีที่ท่านเป็นผู้พิการ)

4.สูติบัตร (ในกรณีที่เด็กยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 9261350-2 ต่อ 128 และ 111 

อย่าลืม เสาร์ อาทิตย์นี้ มาใช้บริการตัดแว่นฟรี กับเทศบาลตำบลไทรม้าค่ะ