2559 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองวัดเพลง หมู่ที่ 4-5 (24 มี.ค. 2559)

2559 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูคลองวัดเพลง หมู่ที่ 4-5 (24 มี.ค. 2559)Download PDF