ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์…

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนขึ้นเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

เทศบาลตำบลไทรม้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา…

ตำแหน่งว่างข้าราชการและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)…