ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์…